چارت سازماني راهبردها و روال هاي دستگاه در حوزه دولت الكترونيك مناقصات و مزايده ها
مجوزهاي صادره دستور العمل بروز رساني تارنما هزينه كرد ساليانه
قوانين و دستور العمل ها توافق نامه سطح خدمت اسناد مربوط به پژوهش
اطلاعات كسب و كارها بيانيه صيانت از داده ها و حفاظت از حريم خصوصي كاربران سند راهبرد مشاركت مصوب

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0