تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ 
موضوع پژوهش: ارزيابي پيشرفته اشباع آب مخازن ميادين غرب كارون با تمركز بر ميدان آزادگان و ارائه روشي بهينه براي محاسبه ضرايب سيمان شدگي و نماي اشباع با استفاده از داده هاي نمودارگيري پتروفيزيكي-تو ...

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0