- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

جلسه معرفی توانمندیهای شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران

جلسه معرفی توانمندیهای شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران

 

زمان: سه شنبه مورخ ۲۶/ ۷/ ۹۰- ساعت ۹ صبح

مکان: ساختمان شماره یک شرکت مهندسی و توسعه نفت ،سالن کنفرانس طبقه ۱۰

 

مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت متن

[1] [2] [3] [4]