- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فیلم بازدید مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

[2] [3] [4] [5]