- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

گزارش تصویری، بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از طرح های آذر، آبان و پایدار غرب همچنین چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

 

[11] [12] [13] [14]