- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9] [10] [11] [12]