- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

تشریح آخرین وضعیت طرح عظیم گوره-جاسک

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، آخرین وضعیت طرح عظیم گوره-جاسک تشریح شد.

* تلمبه خانه شماره دو آماده تر از هر زمان

* گستره یک_دو آماده دریافت نفت

* تلمبه خانه یک آماده اتصال به مخازن و تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

 

[2] [3] [4] [5]