- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۵-۹۹

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۹۹۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۵و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۹۹/۱۲/۲۷می باشد.

۱-شرح مختصر خدمات

 انجام خدمات نگهبانی در تأسیسات  شرکت مهندسی و توسعه نفت در مناطق خوزستان، ایلام، هرمزگان و بوشهر.

۲-محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، استان های خوزستان، ایلام، هرمزگان، بوشهر و مدت انجام آن دوازده ماه می‌باشد.

۳-شرایط پیمانکاران متقاضی

متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ۳ روز پس از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت دو   هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت   اسناد     استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند. متقاضیان در صورت داشتن  هرگونه   سوال  می‌توانند با شماره تلفن ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰(۰۲۱) داخلی ۲۳۱۸ یا ۲۳۲۲ تماس حاصل نمایند.

بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

[1] [2] [3] [4]