- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مصاحبه مهندس ادیبان مدیر بازرگانی شرکت ایران ترانسفو،کلیه ترانسفورهای طرح ملی گوره-جاسک با استفاده از دانش بومی و قابل رقابت با مشابه اروپایی، تولید و در مرحله تست می‌باشند

 

[2] [3] [4] [5]