- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از روند پیشرفت در ساخت ترانسفورماتورهای طرح گوره – جاسک و همچنین بازدیداز شرکت پارس سوییچ

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

 

[12]

 

[13]

 

[14]

[15] [16] [17] [18]