- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

تشریح آخرین وضعیت میدان مشترک یاران شمالی توسط محمدعلی اژدری سرپرست طرح توسعه این میدان

[2] [3] [4] [5]