- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید دکتر کرامتی مشاور صنعتی وزیر نفت و دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از روند پیشرفت ساخت پمپ های اصلی در طرح ملی انتقال نفت خام گوره – جاسک در شرکت پمپهای صنعتی ایران

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

 

[12]

 

[13]

 

[14]

 

[15]

 

[16]

 

[17]

 

[18]

 

[19]

[20] [21] [22] [23]