- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مصاحبه دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با واحد مرکزی خبر صدا و سیما

[2] [3] [4] [5]