- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سخنرانی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن در آیین افتتاح طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

[2] [3] [4] [5]