- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

توضیحات دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص اجرا و هیدروتست تمام خط لوله گوره به جاسک تا پایان سال جاری

[2] [3] [4] [5]