- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

توضیحات دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن در بازدید از طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک ( ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)

[2] [3] [4] [5]