- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت متن از طرح توسعه میدان نفتی آذر

 

[1]

 

[2]

 

[3]

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

 

[12]

 

[13]

 

[14]

 

[15]

[16] [17] [18] [19]