- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

برگزاری مراسم گرامیداشت عید سعید غدیر خم در شرکت مهندسی و توسعه نفت

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

 

[12]

 

[13]

 

[14]

 

[15]

 

[16]

 

[17]

[18] [19] [20] [21]