- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

میدان نفتی آبان و پایدار غرب

– بهبود بازیافت، توسعه و افزایش تولید و بهره برداری از میادین نفتی آبان و پایدار غرب به مدت ۱۰ سال و به میزان تولید تجمعی اضافه حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت

-نوع قرارداد IPC و با مشارکت شرکت های ZN Vostok و دانا انرژی

– میدان نفتی آبان: میدان مشترک با کشور عراق، واقع در استان ایلام، ۳۸ کیلومتری جنوب غرب شهر دهلران، حدفاصل میادین نفتی چشمه خوش، پایدار غرب و دهلران

میدان نفتی پایدار غرب: میدان مشترک با کشور عراق، واقع در استان ایلام، ۷۰ کیلومتری جنوب غرب شهر دهلران و ۳۵ کیلومتری جنوب غرب واحد بهره برداری چشمه خوش

 

[1] [2] [3] [4]