- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح تأمین، تصفیه و انتقال آب به میادین نفتی حوزه کارون

انجام مطالعات مفهومی و طراحی پایه نحوه تأمین، برداشت، تصفیه، انتقال و ذخیره سازی آب موردنیاز برای تزریق در میادین نفتی شرق و غرب کارون شامل آزادگان (شمالی و جنوبی)، یاران (شمالی و جنوبی)، یادآوران، آب تیمور و منصوری به میزان ۵m3/s  از آب دریا به منظور افزایش ضریب بازیافت نفت خام از میادین مذکور می باشد.

– قرارداد مشاوره مهندسی – مطالعات

– انجام مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب حوزه نفتی کارون

با توجه به گستردگی طرح موقعیت جغرافیایی در استان خوزستان شامل دو بخش در نزدیکی خور موسی (پتروشیمی بندر امام) و همچنین موقعیت مخازن در میادین حوزه کارون می باشد.

لازم به ذکر است جهت انتقال آب، موقعیت اجرای خطوط لوله محدود ۱۸۰ کیلومتر از خور موسی تا میادین حوزه کارون می باشد.

۱۸ ماه

[1] [2] [3] [4]