- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دکتر سعید محمدزاده، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت: دشمنان در صدد سوء استفاده از سیل خوزستان هستند

[2] [3] [4] [5]