- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

ضاحی سواری، از اهالی رفیع:اگر وزارت نفت این سیل بند را نمی زد، شهر را آب می برد

[2] [3] [4] [5]