- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26] [27] [28] [29]