- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

کورش رضازاده به عنوان عضو کمیته بررسی فنی شرکت متن منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن، طی حکمی کورش رضازاده را به عنوان عضو کمیته بررسی فنی این شرکت منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

بموجب این حکم و با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی، بدینوسیله به عنوان عضو کمیته بررسی فنی منصوب می گردید.

توفیق شما در انجام وظایف محوله و ایفاد نقش مؤثر در نظام‌مند نمودن ایجاد طرحها و پروژه‌های سرمایه‌ای را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

[1] [2] [3] [4]