- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فیلم معرفی طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان

[2] [3] [4] [5]