- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

شاخص های خانواده موفق

از شاخصه های یک خانواده موفق:

 

 

منابع:

 

[1] [2] [3] [4]