- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

اهداف

– گام های اساسی در برقراری ارتباط موثر میان اعضای خانواده شرکت

– ارتباط صحیح در نظام  خانواده و اهمیت وضعیت تربیتی و تحصیلی فرزندان

– ایجاد بستری مناسب و ارتباطی معنوی بین محیط کارو خانواده و اثربخشی مثبت درآنها

– بدست آوردن مهارت های لازم برای تشکیل خانواده موفق

– مشورت و هماهنگی و استفاده  از تجربیات خانواده های موفق

– دید و بازدیدها در محیط کار یا خانواده جهت برنامه ریزی های راهبردی با الگوبرداری از عملکرد اشخاص موفق

– ایجاد نگرش مثبت وخلاقیت / اوقات فراغت و چگونگی صرف آن

– آشنایی خانواده های محترم با محل کار و فعالیت های مختلف در آن

– ایجاد انگیزش با نمود موفقیت های همکاران و خانواده هایشان

[1] [2] [3] [4]