- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

“سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک” منصوب شد

حیدرعلی فرهنگیان به سمت “سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک” منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در حکم شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن، خطاب به فرهنگیان آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک” منصوب می گردید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند و با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

همچنین فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات آقای مهندس پیراوی ونک که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند تشکر و قدردانی می گردد.

[1] [2] [3] [4]