- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مناقصه احداث پالایشگاه گاز آفتاب شماره: م ط ک-۰۲-۹۴ نوبت دوم

monaghese [1] tender 2 [2]

[3] [4] [5] [6]