- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مشارکت فعالانه بخش خصوصی دربازنگری قراردادهای نفتی

دبیر اجرایی هم اندیشی بازنگری در قرردادهای نفتی از مشارکت گسترده بخش خصوصی در برگزاری این رویداد خبر دادANIMATED(1)

سید مهرداد حسینی افزود : دبیرخانه اجرایی همایش در کنار شورای سیاستگزاری و کمیته علمی این رویداد مهم و کلیدی صنعت نفت ایران ، موفق شده است تا مشارکت جمع گسترده ای از فعالان کلیدی بخش خصوصی را در قالب حامیان و اعضای پانل ها و میزگردها جلب نماید.

حسینی از مشارکت  فعالان کلیدی صنعت نفت و گاز در این رویداد خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا حضور فعالانه بخش خصوصی در کنار مدیران باسابقه دولتی  بتواند تجربه متفاوت وکم نظیری از تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در ترمیم قراردادهای نفتی را به عنوان یک میراث ملی ماندگار ثبت نماید.

حسینی همچنین افزود : در این هم اندیشی علاوه بر  رییس کمیته علمی،  برخی از اعضای  کمیته علمی ، شورای سیاستگزاری ، روسا و دبیران پانل ها و میزگردهای تخصصی از میان نمایندگان بخش خصوصی انتخاب شده و همه تلاش کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به عنوان برگزار کننده این رویداد ، بر فرصت سازی برای شنیدن صداهای مختلف و  دیدگاه های و نظرات متخصصان عرصه های مختلف است.

دبیر اجرایی هم اندیشی بازنگری در قراردادهای نفتی از ثبت همه دیدگاه ها و پیشنهادهای ارایه شده پیش و همزمان با برگزای آن رویداد به نام افراد و ارایه و انتشار آنها  در مستندات هم خبر داد و گفت :  رویکرد برگزار کنندگان هم اندیشی ، فرصت سازی برای  حضور حداکثری فعالان و متخصصان حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز ایران در مساله بهبود قراردادهای  نفتی است و از این رو دبیرخانه اجرایی نیز کوشش نموده است تا از تمام ابزارهای ارتباطی برای تعامل با بخش خصوصی و دولتی و جلب مشارکت آنان در بخش های مختلف هم اندیشی بهره مند شود .

حسینی مشارکت فعالانه بخش خصوصی رانشانه خوش بینانه توفیق کمیته بازنگری قرادادهای نفتی در  راه دشواری دانست که پیش رو دارد.

[1] [2] [3] [4]