- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب مشاور مدیرعامل و مدیر تدارکات و خدمات کالای شرکت متن

.با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، حسن ذکائی  به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر تدارکات و خدمات کالای شرکت متن منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در حکم عبدالرضا حاجی حسین نژاد؛ مدیرعامل این شرکت خطاب به حسن ذکائی آمده است:

با عنایت به تعهد و تجربیات مفید جنابعالی در امور تدارکات و خدمات کالا، به موجب این حکم به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر تدارکات و خدمات کالا منصوب می شوید.

امید است با بکارگیری تمام توان خود و همکاران محترم شاغل در آن مدیریت و دقت بسیار در حسن انجام جریان امور در انجام وظایف محول موفق باشید.

ضمناً از خدمات آقای اصغر حسین زاده سرشکی تقدیر و تشکر می گردد.

[1] [2] [3] [4]