- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صادرات گاز

با صدور حکمی ازسوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید حسین حسینی و حسن منتظر تربتی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب شدند. 
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در حکم رکن الدین جوادی خطاب به سید حسین حسینی آمده است: “با توجه به مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران و ضمن تشکر از خدمات جناب آقای حمید دادپو، با عنایت به شایستگی های علمی و تجربی جنابعالی، از تاریخ صدور این حکم به عنوان عضو اصلی هیدت مدیره شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب می گردید.”
همچنین در حکم دیگری خطاب به حسن منتظر تربتی آمده است. ” با توجه به مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران، ضمن تشکر از خدمات جناب آقای پیروز منجزی، با عنایت به شایستگی های علمی و تجربی جنابعالی و حسن هماهنگی های به عمل آمده با مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران، با حفظ سمت از تاریخ صدور این حکم به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب می شوید.
[1] [2] [3] [4]