- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست طرح توسعه میادین آذر و چنگوله منصوب شد

نادر قربانی در حکمی کیوان یار احمدی را به سمت سرپرست طرح توسعه میادین آذر و چنگوله منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت،  در متن حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خطاب به مهندس کیوان یار احمدی آمده است: نظر به تخصص، تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست طرح توسعه میدان های آذر و چنگوله” منصوب می گردید.

امید است با توکل به ایزد منان و با بهره گیری شایسته از توانمندیهای موجود در پیشبرد اهداف به شرح ذیل موفق و مؤید باشید.

گفتنی است: کیوان یار احمدی پیش از این مسئولیت سرپرست مهندسی نفت طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله را بر عهده داشتـه و با مـدرک کارشناسی ارشـد در رشتـه مهندسی مخازن نفت به مدت ۱۴سـال در صنعت نفت مشغول به خدمت است.

[1] [2] [3] [4]