- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت خون خود را اهدا کردند

  کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت طبق سنت پسندیده هر شش ماه یک بار، خون خود را اهدا کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سازمان انتقال خون به دعوت روابط عمومی این شرکت در ساختمان شماره یک شرکت متن، ایستگاه انتقال خون برپا کرد.

گفتنی است: در  این اقدام خدا پسندانه که به تقاضای مکرر کارکنان صورت گرفت تعداد ۱۰۰ نفر از همکاران خون خود را به همنوعان بیمار و نیازمند اهدا نمودند.

[1] [2] [3] [4]