- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://45.138.133.247 -

دو انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت

[1] [2]

طی حکم های جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت متن، حمید کریمی و علی پولادی وندا به ترتیب به سمت های «مجری طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله» و سرپرست طرح توسعه میدان نفتی «بندکرخه» منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ، مهندس ناجی سعدونی، مدیرعامل این شرکت در متن حکم انتصاب حمید کریمی، مجری طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله، با اشاره به لزوم بهره گیری از توانمندی کارشناسان و کارکنان فعال در این طرح، خاطرنشان می کند: « با توجه به سیاست های شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تسریع در تولید و بهره برداری از مخازن مشترک مرزی و اهمیت این ماموریت، امید است با لطف پروردگار و با بهره گیری از توانمندی های فردی و استفاده از نیروهای کارآمد طرح ، در انجام وظایف و ایفاء این مسئولیت خطیر موفق باشید.»

مهندس سعدونی در متن این حکم همچنین از زحمات غلامحسین زورمند در دوره تصدی این مسئولیت، تشکر و قدردانی کرده است.

یادآور می شود حمید کریمی پیش از این، مسئولیت مجری طرح توسعه میدان نفتی بندکرخه را بر عهده داشته است.

بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در متن حکم انتصاب علی پولادی وندا، سرپرست طرح توسعه میدان نفتی بندکرخه نیز آورده است:

«نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، از تاریخ صدور این حکم به سمت سرپرست طرح توسعه میدان نفتی بندکرخه منصوب می شوید.امید است با لطف پروردگار و با بهره گیری از توانمندی های فردی و با همکاری کارشناسان محترم طرح در انجام وظایف و ایفاء این مسئولیت خطیر موفق باشید.»

[3] [4] [5] [6]