سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام (نوبت دوم)

۱۹ / ۰۶ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران استعلام شماره: ط ا م ا   /۱۴۰۱/۰۲   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مهندسی مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید. […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح ملی میترینگ (نوبت دوم)

۰۷ / ۰۶ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران/طرح ملی میترینگ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره:   ط م م/۰۱/۱۴۰۱  )   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح ملی میترینگ) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی از یک پیمانکار و یک مشاور) ذیصلاح واگذار نماید. […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح ملی میترینگ (نوبت اول)

۰۵ / ۰۶ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران/طرح ملی میترینگ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره:   ط م م/۰۱/۱۴۰۱  )   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح ملی میترینگ) در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی از یک پیمانکار و یک مشاور) ذیصلاح واگذار نماید. […]

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت‌های خدمات ترخیص و امور گمرکی

۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت/ مدیریت تدارکات و خدمات کالا آگهی  فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت های خدمات ترخیص و امور گمرکی تمدید مهلت ارسال مدارک پیرو آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت های خدمات ترخیص و امور گمرکی، منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، بدین وسیله مهلت ارسال مدارک متقاضیان تا پایان روز ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران(نوبت اول)

۱۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط‌ل‌ت/۰۲/۱۴۰۱) شرکت مهندسی و توسعه نفت( طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون ) در نظر دارد از طریق فراخوان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران(نوبت دوم)

۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط‌ل‌ت/۰۱/۱۴۰۱) شرکت مهندسی و توسعه نفت( طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون ) در نظر دارد از طریق فراخوان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران(نوبت اول)

۰۸ / ۰۵ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط‌ل‌ت/۰۱/۱۴۰۱) شرکت مهندسی و توسعه نفت( طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون ) در نظر دارد از طریق فراخوان […]

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران استعلام شماره : ط ت آ-۰۱-۱۴۰۱ (نوبت دوم)

۲۲ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح  تأمین آب جهت تزریق به میادین نفتی حوزه کارون آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران استعلام شماره : ط ت آ-۰۱-۱۴۰۱   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح تأمین آب جهت تزریق به میادین نفتی حوزه کارون) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مهندسی مشاور […]

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران استعلام شماره : ط ت آ-۰۱-۱۴۰۱ (نوبت اول)

۲۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح  تأمین آب جهت تزریق به میادین نفتی حوزه کارون آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران استعلام شماره : ط ت آ-۰۱-۱۴۰۱   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح تأمین آب جهت تزریق به میادین نفتی حوزه کارون) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مهندسی مشاور […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( استعلام شماره:پ ن /۰۰۳-۱۴۰۱ )(نوبت دوم)

۱۸ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( استعلام شماره:پ ن /۰۰۳-۱۴۰۱ ) شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی)در نظردارد از طریق فراخوان عمومی ، یک شرکت مهندسی مشاور ذیصلاح را برای […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( استعلام شماره:پ ن /۰۰۳-۱۴۰۱ )(نوبت اول)

۱۵ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( استعلام شماره:پ ن /۰۰۳-۱۴۰۱ ) شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی)در نظردارد از طریق فراخوان عمومی ، یک شرکت مهندسی مشاور ذیصلاح را برای […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۲-۱۴۰۱ (نوبت دوم)

۱۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۲-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۱-۱۴۰۱(نوبت دوم)

۱۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۱-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۲-۱۴۰۱ (نوبت اول)

۰۸ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۲-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۱-۱۴۰۱(نوبت اول)

۰۸ / ۰۴ / ۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۱-۱۴۰۱ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه […]