سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ EN

خدمات شناسه دار

۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰

عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمت FAQ SLA شماره تماس طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید (خشکی و دریا) ۱۳۰۳۲۴۴۳۰۰۰ حضوری دریافت خدمات دریافت شناسه  مشاهده  مشاهده ۰۲۱-۸۸۸۹۸۶۵۰ طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی جدید (خشکی) ۱۳۰۳۲۴۴۳۱۰۰ حضوری  دریافت خدمات دریافت شناسه  مشاهده   مشاهده ۰۲۱-۸۸۸۹۸۶۵۱