ديدگاههاي مكاتب مختلف پیرامون بهره وری

دايرهالمعارف بريتانيكا : بهرهوري نسبت ستانده كالا يا خدمت و يا مجموعهاي از كالاها يا خدمات به نهاده، شامل يك يا چندعامل توليدكننده آن است.

  • فرهنگ آكسفورد: بهرهوري عبارت است از بازدهي و كارآيي در توليد صنعتي كه توسط برخي از روابط بين ستاندهها و نهادهها اندازهگيري ميشود.
  • آژانس بهرهوري اروپا (EPA) :
  1. بهرهوري، درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد است.
  2. بهرهوري، در درجه اول يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد آنچه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهرهوري مبتني بر اين عقيده است كه انسان ميتواند كارها و وظايفش را هر روز بهتر و با اخذ نتايج برتر از روز پيش، به انجام رساند.
  • سازمان همكاري اقتصادي اروپا (OEEC) : بهرهوري نسبت بدست آمده از تقسيم ستاده به يكي از عوامل توليد است. كه در اين صورت بحث و بررسي پيرامون بهرهوري سرمايه، سرمايهگذاري يا مواد اوليه امكانپذير خواهد بود.
  • سازمان بينالمللي كار (ILO) : سازمان بينالمللي كار بهرهوري را اين طور بيان ميكند كه محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلي توليد ميشوند. اين چهار عامل عبارت از زمين، سرمايه، كار و سازماندهي ميباشند كه نسبت تركيب اين عوامل بر محصولات، معياري براي سنجش بهرهوري است.

مركز بهرهوري ژاپن (JPC): هدف از بهبود بهرهوري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريق علمي و با كاهش هزينههاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آن گونه كه به نفع مدير و مصرفكننده باشد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0