مؤلفه هاي بهره وري

بهرهوري شامل مؤلفههاي كارآيي ، اثربخشي و نوآوری ميباشد.

 

كارآيي

نسبت بازدهي واقعي به دست آمده به بازدهي استاندارد (مورد انتظار) است كه كارآيي ناميده ميشود. در واقع نسبت مقدار كاري كه انجام ميشود به مقدار كاري كه بايد انجام گيرد.

در كارآيي، افراد و سازمان به دنبال درست انجام دادن فرآيند كاري هستند. يعني كارآيي بكارگيري بهتر و مفيدتر منابع سازمان است.

اثربخشي

درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده را ارزيابي مينمايد. به بيان ديگر اثربخشي نشان ميدهد تا چه اندازه تلاشهاي انجام شده نتايج مورد نظر را حاصل كرده است.

در اثربخشي، افراد به دنبال انجام دادن كار درست هستند تا از آن طريق سازمان به اهداف خود دست يابد. در حقيقت تحقق اهداف سازمان به نحو مطلوب، موضوع مورد توجه مؤلفهي اثربخشي است.

نوآوری

نوآوری زمینه ساز ارتقای کارآیی و اثر بخشی سیستم ها از طریق تغییر روش های انجام کار و بهبود رویه های مورد استفاده می باشد.

نوآوری به برآورد نیازهای جدید مشتریان منجر شده و به تبع آن سهم بیشتری از بازار در مقیاس با رقبا حاصل خواهد شد. 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0