مفاهیم بهرهوري

بهرهوري عبارت است از استفاده كارآمد و مؤثر از منابع در توليد محصولات (كالا/ خدمات) به نحوي كه خواستهها و نيازهاي استفادهكنندگان برآورده گردد.

به تعبيري ميتوان گفت بهرهوري عبارت از به حداكثر رساندن منافع استفاده از منابع به طريق علمي به منظور كاهش هزينهها و افزايش رضايت كاركنان و مصرفكنندگان است.

امروزه بهرهوري به عنوان يك ديدگاه فكري و به مفهوم هوشمندانه كار كردن مطرح است. به طور كلي بهرهوري نگرشي اقتصادي، فني و فرهنگي نسبت به توليد است كه در آن انسان فعاليتهاي خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام ميدهد تا بهترين نتيجه را با كمترين هزينه و در مدت زمان كمتر به دست آورد. گرچه بهرهوري را به صورت كلاسيك بيشتر در امور اقتصادي تعريف كردهاند ولي ميتوان مفهوم بهرهوري را در همهي امور زندگي روزمره تا چرخهي عظيم صنعت در نظر گرفت.

بهرهوري نگرشي واقعگرايانه به زندگي و يك فرهنگ است كه طي آن انسان با فكر و به طرز هوشمندي فعاليتهاي خود را با واقعيتها و ارزشها، منطبق ساخته تا به بهترين نتايج در جهت اهداف دست يابد.

مفاهيم بهرهوري ساده است اما مشكل، فقدان يك شيوهي كار معين و مشخص براي حركت در راستاي بهبود بهرهوري است.

به طور كلي تعاريف بهرهوري را ميتوان در دو گروه عمده قرار داد:

  • تعريف مفهومي: بيانگر معاني لغوي و مفهومي است كه ميتواند معياري را براي ايجاد ديدگاه مشترك و صحيحي از اهداف و راهبردها ايجاد نمايد.
  • تعريف فني: بيانگر سنجش عملكرد و بهبود بهرهوري است. در تعاريف فني تمامي ويژگيهاي مفهومي در نظر گرفته نميشود چرا كه امكان تبديل تمامي جوانب تعريف مفهومي به رابطه رياضي امكانپذير نيست و اين خود عامل اختلاف نظرها در زمينه تعاريف بهرهوري است.

برومن پيشنهاد ميكند براي اينكه بتوان ويژگيهاي يك تعريف رياضي را ارزيابي كرد بايد تعيين شود كه رابطه رياضي از كدام يك از تعاريف مفهومي منتج شده است.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0