سمت: معاون مدیر عامل در امور توسعه
نام و نام خانوادگی: نصراله زارعی
ایمیل : nzareei@pedec.net
تحصیلات : كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
شماره تماس : 2024
سوابق کاری :

- عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت توسعه صنايع نفت و گاز گسترش ايرانيان

- عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت پليمر جم

نصراله زارعی
سمت: مشاور مدیر عامل
نام و نام خانوادگی: مجید نجاریان
ایمیل : mnajarian@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
مجید نجاریان
سمت: مشاور مدیر عامل در امور سرمایه گذاری و کسب و کار معاون مدیر امور مالی و رئیس بررسی‌های مالی
نام و نام خانوادگی: جعفر فتح اللهی
ایمیل : jfathollahi@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
جعفر فتح اللهی
سمت: مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت
نام و نام خانوادگی: شهرام فرضی
ایمیل : sfarzi@pedec.net
تحصیلات : دکتری جامعه شناسی سیاسی -کارشناسی ارشد مهندسی برق – کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
شماره تماس : ۸۸۸۹۵۳۶۹ - 021 داخلي 2703
سوابق کاری :

مشاور اجتماعی مدیر عامل رئیس اداره خدمات فنی و مهندسی معاون امور مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت

شهرام فرضی
سمت: مشاور حقوقی مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: سید عماد الدین طباطبایی
ایمیل : etabatabaei@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
سید عماد الدین طباطبایی
سمت: مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی
نام و نام خانوادگی: علی محسن زاده
ایمیل : amohsenzadeh@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
علی محسن زاده
سمت: مشاور مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: فاطمه دانشور
ایمیل : fdaneshvar@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
فاطمه دانشور
سمت:مشاور مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: فرهاد داراخانی
ایمیل :
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
فرهاد داراخانی

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0