سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: ابوذر شریفی
ایمیل : asharifi@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
ابوذر شریفی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: محمدحسن محمدی
ایمیل : mhmohammadi@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
محمدحسن محمدی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: جواد امامی
ایمیل : jemami@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
جواد امامی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: شاپور اعتصامی نیا
ایمیل : setesaminia@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
شاپور اعتصامی نیا
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: علی رفیعی فر
ایمیل : arafieefar@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
علی رفیعی فر
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: همایون کاظمینی
ایمیل : hkazemeini@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
همایون کاظمینی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: اسماعيل باقری
ایمیل : ebagheri@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
اسماعيل باقری

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0