سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ EN

اخبار متن

  به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ابوذر شریفی مدیرعامل و...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی مهندس ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس...