- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

برگزاری جلسه هماهنگی و تبادل نظر مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

 

 

 

 

 

[1]

 

 

[2]

 

 

[3]

 

 

[4]

 

[5] [6] [7] [8]