- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

توضیحات علیزاده دربندی مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در خصوص خط لوله گوره-جاسک

بخشی از نیروهای این شرکت در کنار همکاران شرکت مهندسی و توسعه نفت شبانه روز برای راه اندازی طرح عظیم گوره-جاسک در تلاش هستند.

عملیات دریافت توپک پیشران با استاندارد و ایمنی لازم صورت پذیرفت.

[2] [3] [4] [5]