- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

خبر خوب دیگر از گوره جاسک؛ توپک پیشران به تلمبه خانه شماره ۲ رسید

[2] [3] [4] [5]