- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ( مناقصه عمومی شماره : پ ن /۰۰۲-۹۹ )

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی)در نظردارد از طریق فراخوان عمومی ، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir، انجام خواهد شد.شماره فراخوان در سامانه ۲۰۹۹۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۸ و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ می باشد.

۱-شرح مختصر پروژه

احداث خط انتقال برق ۳۳ کیلوولت CTEP آزادگان جنوبی تا مرکز بهره برداری جفیربه صورت PC.

 

۲- محل و مدت اجرای پروژه

محل اجرای پروژه، استان خوزستان، ۹۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز و مدت اجرای آن ۱۲ ماه می باشد.

 

۳-شرایط پیمانکاران متقاضی

 

متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز پس ازتاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir،مراجعه و پس از تکمیل ،اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناداستعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۸۹۸۶۶۳(۰۲۱) تماس حاصل نمایند. بدیهی است ارائه تقاضا صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

[1] [2] [3] [4]