- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دستاورد اصلی طرح عظیم ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک تجلی باور به توان ساخت داخل

[2] [3] [4] [5]