- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی شرکت

امروزه عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع راهبردی در هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بطوریکه در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثا به مهمترین منبع و دارائی یا به تعبیری مهمترین منبع بهره وری هر سازمان یاد می شود .

اغراق و گزافه نیست اگر بگوییم ، در حال حاضر سازما نها برای بقاء و بالندگی خود تلاش می کنند با بکار گیری منابع انسانی فرهیخته و آگاه به رشدی سریع و مستمر، در عرصه جهانی نایل شوند.

منابع انسانی کلید و شاکله اصلی موفقیت ویا عدم موفقیت سازمانی به شمار می آیند وباید همواره به این نکته مهم توجه نمود که خط مشی ها و شیوه ها و کارکرد های منابع انسا نی باید همگی مقید به استراتژی سازمانی بوده و از سوی دیگر  مدیران و رهبران سازمانها نیز  نسبت به مسا ئل آن شناخت و درک درستی داشته باشند.

[1] [2] [3] [4]