- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مصاحبه دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص ثبت نصاب جدید پنج ماهه در ساخت ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالا در شرکت ایران ترانسفو برای طرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسک

[2] [3] [4] [5]